ENG  LAT  RUS
 
 

Mūsu veikalos ir:

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Draugi:

         

 

 

 

SIA “TEHNISKĀ ORTOPĒDIJA” projektu īsteno kā Rīgas Tehniskās universitātes sadarbības partneris

2018. gada 8. marts

Informācija par paveikto periodā: 01.12.2017. – 28.02.2018.

 

Projekta nosaukums: “Elektrisko, informācijas un materiālu tehnoloģiju izstrāde un izpēte zema ātruma rehabilitācijas transportlīdzekļiem personām ar īpašām vajadzībām”

 

Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 1.1.1.1/16/A/147

 

Projekta informācija:

Ņemot vērā jau sasniegtos projekta rezultātus un veikto datu izpēti, sadarbībā ar projekta vadošo partneri Rīgas Tehnisko universitāti, veikts darbs pie publikāciju sagatavošanas par pētījuma rezultātiem.

Uzsākta darbs pie aktivitāšu Nr.1.2. “ORT konstrukcijas samazināta 3D modeļa izdruka, modeļa novērtēšana un pilnveidošana”, Nr. 3.1. “ORT lietotāju grupu identificēšana, raksturošana un ORT vadīšanas spēju noteikšana” un Nr.3.2. “Asistēšanas funkcijas noteikšana dažādām ORT lietotāju grupām” noslēguma posma.

Aktivitātes Nr.1.2. ietvaros gala konstrukcijai tiks virzīti 2 konstrukciju paveidi: 1. Saliekama konstrukcija tiek izstrādāta kā pamata konstrukcija. Konstrukcijai ir 4 individuāli izgatavojamie elementi, kas ir savienojami ar standartelementiem un elektropiedziņas elementiem. Konstrukciju nav nepieciešams izjaukt transportēšanas laikā. 2. Izjaucama konstrukcija tiek izstrādāta kā rezerves variants, jo pagaidām nav datu par elektropiedziņas un vadības elementu izmēriem un stiprināšanas īpatnībām. Konstrukcija sastāv no ātri atvienojamiem elementiem, kas ļauj riteņkrēslu ātri izjaukt transportēšanas laikā un ātri savienot pirms atkārtotas lietošanas.

Pētījuma ietvaros veikti vairāki laboratoriskie izmēģinājumi izgatavot atsevišķus konstrukciju elementus, lai precizētu izgatavošanas procesa etapus.

Iesākta aktivitāte Nr.1.4. “ORT konstrukcijas elementu ražošanas tehnoloģijas izstrāde un pilnveidošana”. Ņemot vērā iepriekš veikto izpēti, uzsākta tehniskās specifikācijas izstrāde plānotai datorprogrammai, lai nodrošinātu individualizēto ratu tehnisko datu automātisku iegūšanu ievadot pacienta specifiskus datus. Par izejas datiem pamatā tiks ņemti pacienta ķermeņa parametri: 1) svars. Ņemot vērā iepriekšējo izpēti konstatēts, ka nav lietderīgi veikt katram pacientam nesošas konstrukcijas aprēķinus, bet noteikt pacienta svara robežas nesošās konstrukcijas paveidiem.

2)  atsevišķu ķermeņa daļu izmēri nosaka atsevišķu konstrukcijas detaļu parametrus specifiskās izmaiņas ķermeņa struktūrā (piemēram pārciestas atsevišķu ķermeņa daļu amputācijas), kas varētu ietekmēt pacienta ķermeņa masas centra pozīciju .

3)  riteņkrēsla stabilitāte. Ņemot vērā, kā riteņkrēslam ar paaugstinātu funkcionalitāti un nelielu svaru nepieciešams nodrošināt stabilitāti (lai nezaudētu līdzsvaru), datorprogrammai jānosaka optimālo pozīciju. Tas sevišķi aktuāli pacientiem ar specifiskām izmaiņām ķermeņa struktūrā (piemēram pārciestas atsevišķu ķermeņa daļu amputācijas), kas varētu ietekmēt pacienta ķermeņa masas centra pozīciju .

4) datorprogrammai jāparedz “atvērto” iespēju, lai nodrošinātu papildus parametru ievadīšanu, ja projekta gaitā tiks konstatēts, ka citiem faktoriem ir būtiskā nozīme.

 Tāpat, atbilstoši projekta laika grafikam, tiek turpināts darbs pie pārējo projekta aktivitāšu īstenošanas, lai nodrošinātu plānoto rezultātu sasniegšanu.

 

2017. gada 8. decembris

Informācija par paveikto periodā: 01.09.2017. – 30.11.2017.

SIA “TEHNISKĀ ORTOPĒDIJA” projektu īsteno kā Rīgas Tehniskās universitātes sadarbības partneris

 

Projekta nosaukums: “Elektrisko, informācijas un materiālu tehnoloģiju izstrāde un izpēte zema ātruma rehabilitācijas transportlīdzekļiem personām ar īpašām vajadzībām”

 

Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 1.1.1.1/16/A/147

 

Projekta informācija:

Projekta aktivitāšu īstenošana norit atbilstoši laika grafikam.

Pabeigts darbs pie aktivitātes Nr.1 “ORT konstrukcijas ražošanas tehnoloģiju un laboratorijas prototipa izstāde” apakšaktivitātes Nr.1.1. “ORT saliekamas konstrukcijas koncepcijas izveide” – sagatavota publikācija par ORT saliekamas kontrukcijas koncepcijas izveidi.

Uzsākta projekta apakšaktivitātes Nr.1.3. “ORT konstrukcijas nesošo elementu, stiprinājumu un palīg elementu noteikšana, kā arī materiālu izvēle” īstenošana.

Tāpat SIA TEHNISKĀ ORTOPĒDIJA pētnieki, sadarbībā ar projekta vadošo partneri Rīgas Tehnisko universitāti, uzsākuši darbu pie publikāciju sagatavošanas par pētījuma rezultātiem un ieguvumu cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

 

No komersanta puses, tiek turpināts darbs pie šādu aktivitāšu īstenošanas:

Nr.1.2. “ORT konstrukcijas samazināta 3D modeļa izdruka, modeļa novērtēšana un pilnveidošana”;

Nr.3.1. “ORT lietotāju grupu identificēšana, raksturošana un ORT vadīšanas spēju noteikšana”;

Nr.3.5. “Vadības mezgla adoptācijas (apmācības) funkcijas realizācija”.

 

2017. gads, 8. septembris

SIA “TEHNISKĀ ORTOPĒDIJA” projektu īsteno kā Rīgas Tehniskās universitātes sadarbības partneris

 

Informācija par paveikto periodā: 01.06.2017. – 31.08.2017.

 

Projekta nosaukums: “Elektrisko, informācijas un materiālu tehnoloģiju izstrāde un izpēte zema ātruma rehabilitācijas transportlīdzekļiem personām ar īpašām vajadzībām”

 

Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 1.1.1.1/16/A/147

 

Projekta informācija:

Atbilstoši laika grafikam tiek veikta projekta aktivitāšu īstenošana:

Projekta aktivitātes Nr.1 “ORT konstrukcijas ražošanas tehnoloģiju un laboratorijas prototipa izstāde” apakšaktivitātēm:

Nr.1.1. “ORT saliekamas konstrukcijas koncepcijas izveide” – tiek turpināts darbs pie riteņkrēsla koncepcijas izstrādes – tika strādāts pie darba režīmu un to īpašību noteikšanas, t.sk.: (a) asistējošs (pamata režīms), kad ar rokām vadāmam riteņkrēslam ir elektromehānisks pastiprinātājs, kas mazina slodzi pacientam (ar pastāvīgu vai mainīgu pastiprinājuma pakāpi), (b) pilnīgi elektriskais režīms, kad riteņkrēsls darbojas pastāvīgas elektriskas piedziņas režīma, kur pacients ar vadības elementu palīdzību maina krēsla kustības ātrumu un virzienu bez fiziskās slodzes, (c)  Mehāniskais režīms, bez elektriskās piedziņas ir rezerves gadījumiem, kad pacientam tā nav nepieciešama vai radušās tehniskās problēmas (piem. izlādējies akumulators).

Nr.1.2. “ORT konstrukcijas samazināta 3D modeļa izdruka, modeļa novērtēšana un pilnveidošana” – uzsākta izpēte par riteņkrēsla rāmja izgatavošanu no kompozītmateriāla uz oglekļa auduma bāzes. Apzinātas detaļu izgatavošanai no oglekļa auduma izmantojamās tehnoloģijas.

 

Projekta aktivitātes Nr.2  “ORT asistējošas zema ātruma rekuperatīvas elektriskās piedziņas ražošanas tehnoloģiju un laboratorijas prototipa izstāde” apakšaktivitātēm:

Nr. 2.1. “Zemo apgriezienu elektriskā motora-ģeneratora izstrāde” - turpināta dažādu elektrisko motoru-ģeneratoru analīze. Secināts, ka viens no efektīvākiem (W/kg) variantiem transporta sistēmās ir ventiļdzinēju ar pastāvīgiem magnētiem izmantošanas iespēja. Aplūkoti risinājumi un to trūkumi invalīdu ratiņkrēslu stiprinājumu vietām rāmja konstrukcijā.

Nr.2.2. “Augstas energoefektivitātes divu virzienu spēka elektronikas pārveidotāja izstrāde baterijas un motora-ģeneratora salāgošanai” – turpināta literatūras analīze, lietojamo zinātnisko metožu noteikšana, nepieciešamo izejvielu noteikšanā pētniecisko darbu veikšanai.

Nr.2.3. “Akumulatoru baterijas, to balansēšanas elementu un uzraudzības mezgla izstrāde” - viena no elektriskā ratiņkrēsla prototipa daļām ir bateriju sistēma. Lai veiktu darbu pie bateriju sistēmas izstrādes, bija svarīgi definēt nosacījumus, kurus tai jāizpilda. Turpināta šo datu izpēte, literatūras analīze u.c.

Nr.2.4. “Augstas energoefektivitātes baterijas uzlādes ierīces izstrāde” – atbilstoši plānotajam uzsākta aktivitātes īstenošana.

 

Projekta aktivitātes Nr.3. “ORT adaptīvā vadības mezgla ražošanas tehnoloģiju un laboratorijas prototipa izstāde” apakšaktivitātēm:

Nr.3.1. “ORT lietotāju grupu identificēšana, raksturošana un ORT vadīšanas spēju noteikšana” – izvērtēta atbilstošā mērķgrupa, kas iedalāma divās lielās grupās: (a) Cilvēki ar paralīzi, kas saistīts ar nervu sistēmas traucējumiem; (b)  Cilvēki ar fiziskiem traucējumiem. Vērtētas šo grupu specifikaš vajadzības.

Nr.3.2. “Asistēšanas funkcijas noteikšana dažādām ORT lietotāju grupām” - turpināts darbs asistēšanas funkciju noteikšanas jomā dažādām ORT lietotāju grupām.

Nr.3.3. “Paātrinājuma, ātruma, pozīcijas un leņķa sensoru izvēle un to tīkla konfigurēšana” – veikta literatūras izpēte, tās analīze pētījuma projekta ietvaros.

Nr.3.4. “Vadības platformas izvēle, vadības mezgla prototipa izveide un asistēšanas” – aktivitātes īstenošana uzsākta salīdzinoši nesen.

Nr.3.5. “Vadības mezgla adoptācijas (apmācības) funkcijas realizācija” - uzsākta aktivitātes īstenošana.

 

2017. gads, 15. jūnijs

SIA “TEHNISKĀ ORTOPĒDIJA” projektu īsteno kā Rīgas Tehniskās universitātes sadarbības partneris

 

Informācija par paveikto periodā: 01.03.2017. – 31.05.2017.

 

Projekta nosaukums: “Elektrisko, informācijas un materiālu tehnoloģiju izstrāde un izpēte zema ātruma rehabilitācijas transportlīdzekļiem personām ar īpašām vajadzībām”

 

Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 1.1.1.1/16/A/147

 

Projekta informācija:

Atbilstoši plānotajām aktivitātēm ir uzsākta projekta īstenošana. Nodrošināti nepieciešamie administratīvie darbi – noslēgti līgumi ar projekta darbiniekiem, uzsāktas iepirkuma procedūras u.c.

 

Uzsāktas projekta aktivitātes:

 

Nr.1 “ORT konstrukcijas ražošanas tehnoloģiju un laboratorijas prototipa izstāde” un tās apakšaktivitātes:

Nr.1.1. “ORT saliekamas konstrukcijas koncepcijas izveide” - ir uzsākts izstrādāt riteņkrēsla koncepciju, īpaša uzmanību pievēršot tādiem svarīgiem aspektiem, kā, piemēram, svars, fiksācijā,  iespēja nodrošināt energoefektīvu asistējošo elektrisko piedziņu ar enerģijas rekuperāciju u.c.

Nr.1.2. “ORT konstrukcijas samazināta 3D modeļa izdruka, modeļa novērtēšana un pilnveidošana” – uzsākts apzināt tehniskos datus aktivitātes nodrošināšanai.

 

Nr.2 “ORT asistējošas zema ātruma rekuperatīvas elektriskās piedziņas ražošanas tehnoloģiju un laboratorijas prototipa izstāde” un tās apakšaktivitātes:

Nr. 2.1. “Zemo apgriezienu elektriskā motora-ģeneratora izstrāde” - veikta tirgū esošo riteņkrēslu izpēte, problemātisko elementu apzināšana, pētīta iespēja tās aizstāt ar efektīvākiem risinājumiem.

Nr.2.2. “Augstas energoefektivitātes divu virzienu spēka elektronikas pārveidotāja izstrāde baterijas un motora-ģeneratora salāgošanai” – izpētītas iespējas, trūkumi u.c. tehniskie dati, lai veiktu projektā paredzēto divu virzienu spēka elektronikas pārveidotāja izstrādi baterijas un motora-ģeneratora salāgošanai.

Nr.2.3. “Akumulatoru baterijas, to balansēšanas elementu un uzraudzības mezgla izstrāde” - viena no elektriskā ratiņkrēsla prototipa daļām ir bateriju sistēma. Lai veiktu darbu pie bateriju sistēmas izstrādes, bija svarīgi definēt nosacījumus, kurus tai jāizpilda. Veikta šo datu izpēte.

 

Nr.3 “ORT adaptīvā vadības mezgla ražošanas tehnoloģiju un laboratorijas prototipa izstāde” un tās apakšaktivitātes:

Nr.3.1. “ORT lietotāju grupu identificēšana, raksturošana un ORT vadīšanas spēju noteikšana” un Nr.3.2. “Asistēšanas funkcijas noteikšana dažādām ORT lietotāju grupām” - veikta attiecīgās mērķgrupas izpēte, to vajadzību apzināšana un nepieciešamie uzlabojumi ORT.

Nr.3.3. “Paātrinājuma, ātruma, pozīcijas un leņķa sensoru izvēle un to tīkla konfigurēšana” – uzsākta iestrāde pie aktivitātes. 

 

2017. gads, 10. marts.

2017. gada 1. martā, sadarbībā ar RTU, uzsākts realizēt ERAF projekts "Elektrisko, informācijas un materiālu tehnoloģiju izstrāde un izpēte zema ātruma rehabilitācijas transportlīdzekļiem personām ar īpašām vajadzībām”, Nr.1.1.1.1/16/A/147. Projekta īstenošanas periods plānots no 01.03.2017. līdz 29.02.2020 un tā kopējais finansējums ir 610 652,81 EUR.

Projekts ir ar saimniecisko darbību nesaistīts un tiek realizēts ievērojot efektīvas sadarbības nosacījumus, lai apmainītos ar zināšanām/ tehnoloģijām Projekta mērķa sasniegšanai.Projektā paredzēts veikt gan rūpniecisko pētījumu, gan eksperimentālo izstrādi.

Projekta mērķis ir veikt pētniecību, lai gūtu vairāk zināšanu un labāku izpratni par ortopēdiskās rehabilitācijas transportlīdzekļu (ratiņkrēslu) īpašību uzlabošanu, izstrādājot jaunas elektriskas, informācijas un materiālu tehnoloģijas, kas nodrošinās asistējošo elektrisko piedziņu, intuitīvu pacienta dabīgo kustību analizējošu vadības sistēmu, lietotāja vajadzībām pielāgošanas mezglu, ar uzlabotiem ekonomiski - tehniskiem un ekspluatācijas rādītajiem.

Pētniecība ietvers šādu darbību veikšanu:

-        zema ātruma elektriskas piedziņas  ražošanas tehnoloģijas izpēti ieskaitot lēngaitas elektriskas mašīnas, augstas energoefektivitātes spēka pārveidotāja (lādētāja/motora draivera) un baterijas intelektuāla uzraudzības bloka izstrādi;

-        informācijas tehnoloģiju izpēti ar mērķi nodrošināt elektriskas piedziņas pielāgošanu transportlīdzekļa lietotāja vajadzībām – prognozēt un pastiprināt tā kustības, novēršot nelabvēlīgas un bīstamas situācijas, mazinot izteikto vadības elementu lietošanu;

-        materiālu un konstrukciju tehnoloģiju izpēti ar mērķi samazināt ORT svaru, nodrošināt saliekamību un, samazinot ražošanas  tehnoloģisko operāciju skaitu un sarežģītību, samazināt ražošanas izdevumus un gala cenu, ka ari pielāgot konstrukciju elektrisko/informācijas tehnoloģiju integrēšanai.

Sagaidāmais projekta rezultāts:

-        oriģināli zinātniskie raksti;

-        produkta prototipi;

-        patenta pieteikums;

-        citi rezultāti, kas papildina pētījuma rezultātus.

 

2017. gada 1. martā, sadarbībā ar RTU, uzsākts realizēt ERAF projekts "Elektrisko, informācijas un materiālu tehnoloģiju izstrāde un izpēte zema ātruma rehabilitācijas transportlīdzekļiem personām ar īpašām vajadzībām.

 
 

Par mums | Mūsu veikali | Pacientiem | Sadarbības partnieriem | Kontakti | Produkcijas katalogsNoma

 
SIA “Tehniskā Ortopēdija”. © 2011 All Rights Reserved. Desinged&programmed by Kirils Paļčikovskis.